keskiviikko 25. huhtikuuta 2012

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen uudessa sosiaalihuoltolakiluonnoksessa

Viime viikolla oli yksi monista sosiaalihuoltolain uudistamiseen liittyneistä kuulemistilaisuuksista Helsingissä. Laki tulee ohjaamaan koko sosiaalialan toiminnan sisältöä, kuten viime vuonna voimaan tullut terveydenhuoltolaki ohjaa terveystoimialan toiminnan sisältöä. Lisäksi parhaillaan valmistellaan sote-alan yhteistä järjestämislakia, jossa määritellään alan rakenteet. Tuo laki korvaa sitten kokonaan nyt vielä voimassa olevat kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain sekä nykyisen sosiaalihuoltolain. Lakipakettiin sisältyy mittava uudistustyö myös sosiaalialan erityislainsäädännön ja ns. rajapintatoiminnan laeista. Käsittelin rajapinta/yhdyspintatermejä edellisessä blogissani. Kyse on siis sellaisista laeista, joissa on säännöksiä mm.yhteistyöstä sosiaalihuollon kanssa.

Sosiaalihuoltolaki-luonnos ohjaa lasten ja nuorten hyvinvointipolitiikkaa ja palvelujen kehittämistä oikeaan suuntaan: laki korostaa palvelujen yhteensovittamista ja kokoamista lasten, nuorten ja perheiden tarpeiden mukaisesti.
OTE LUONNOKSESTA:

"Lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen edellyttämä tuen tarve: Lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen edellyttämällä tuen tarpeella tarkoitetaan tilanteita, joissa 1) lapsen perhe tarvitsee apua ja tukea lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi perheen muutostilanteissa, perheessä ilmenneiden ristiriitojen tai sairastumisen, pitkään jatkuneen rasitustilan taikka muun näihin rinnastettavissa olevan perhettä kuormittavan tilanteen vuoksi; tai 2) lapsi tarvitsee perheeltään saamansa huolenpidon puuttuessa tai sen lisäksi turvallista kasvuaan ja kehitystään tukevaa ikätasonsa mukaista hoivaa, huolenpitoa ja kasvatusta.

Perheitä tukevat palvelut: Kunnan on järjestettävä lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen edellyttämän tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden voimavarojen vahvistamiseksi ja suoriutumisen tukemiseksi:
1) tukea vanhemmuuteen sekä apua lasten- ja kodinhoitoon;
2) kasvatus- ja perheneuvontaa, johon sisältyy lasten myönteiseen kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea yhdessä tarvittavan psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon kanssa; sekä
3) neuvontaa, tukea ja sovittelua vanhemmille perhe-elämän muutostilanteissa ja vanhempien eroneuvontaa sekä sosiaalihuollon toimenpiteitä, joista säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983), lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa (691/1996) ja lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975). Lisäksi kunnan on järjestettävä adoptioneuvontaa adoptiolain (22/2012), perheasioiden sovittelua avioliittolain (234/1929) ja isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä isyyslain (700/1975) mukaisesti."

Lapsen ja nuoren tarpeet tulee ottaa huomioon perheen aikuisten palveluissa. Asiakkaalle voidaan nimetä vastuutyöntekijä, jonka kanssa laaditaan asiakassuunnitelma, joka myös kokoaa ja yhteensovittaa asiakkaan palvelukokonaisuutta. Asiakas voisi jatkossa myös joillakin perusteilla valita vastuutyöntekijänsä.

Kunnan on myös otettava huomioon eri väestöryhmän hyvinvoinnin tarpeet mm. kunnan hyvinvointisuunnittelussa. Lastensuojelulakihan jo nyt velvoittaa kuntaa laatimaan valtuuston hyväksymän suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä (12 §).

Mielestäni luonnos on oikeansuuntainen ja hyvin asiakas- sekä asukaslähtöinen. Se velvoittaa kuulemaan asukkaita ja palvelujen piirissä olevia asiakkaita. Heikko lenkki on mm. sosiaalihuollon kehittämiseen liittyvien säännösten puute: millaiseen tietoperustaan nojaten sosiaalialan kehittäminen ja tutkiminen toteutuu sekä miten esim. tutkimustyö resursoidaan (esim. lastensuojelua koskien). Näistä asioista tarvitaan sos.huoltolakiin säännökset, ihan kuten terveydenhuoltolaissakin on tervestoimen osalta.

Kuulemistilaisuudessa kuultiin monia hyviä säännösten muuttamista perustelevia puheenvuoroja mm. asiakkaan oikeudesta muutoksenhakuun.

Linkki STM:n sivuille sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen (sivuilla ei ole 20.4.2012 kuulemistilaisuuden aineistoa eikä tuolloin jaossa ollutta lakiluonnosversiota)

Laitan tähän linkin Maritta Pesosen kolumniin Socca-sivuilla "Jotkut tarvitsevat enemmän saadakseen yhtä paljon"