keskiviikko 22. syyskuuta 2021

Lasten ja nuorten hyvinvointityön johtamisen tulee olla yhteensovittavaa johtamista

 2.9.2021 julkaistussa Lähijohtaminen sosiaalialalla - laajassa oppikirjassa kuvitteellinen perhepalvelujen johtaja Satu konkretisoi oman työnsä kautta lasten ja nuorten hyvinvointityön johtamisen käytännön arkea eri näkökulmista: asiakastyön, henkilöstön ja osaamisen johtamisen, palvelujen osallistavan kehittämisen, palvelujen hankinnan, strategian ja tavoitteiden valmistelun, viestinnän (Satu on mm.aktiivinen bloggaaja), talouden ja vaikuttavuuden johtamisen näkökulmista. Johtamisen teoreettinen sisältö konkretisoituu hänen käytännön johtamistyönsä esimerkkien kautta. Toiminnallisuus elävöittää, ja tarinaan voi samaistua. Lukija saa parhaimmillaan oivalluksia ja osaamista työyhteisössä toimimiseen ja sen johtamiseen. Kirjassa kulkevat Satu-episodit kuvastavat minun ja opettajakollega Minna Lanne-Erikssonin käsitystä sosiaalialan hyvän johtamisen perusteista ja sisällöstä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi ei tietenkään synny yksin sosiaalialan ammattilaisten työllä - tarvitaan yhteensovittavaa johtamista niin hyvinvointipolitiikan kuin palvelujärjestelmän että asiakastyön toiminnassa. Sosiaalialan tehtävänä on myös ehkäistä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen riskejä. Oikea-aikainen toiminta jo tiedossa olevien pahoinvoinnin ilmiöiden katkaisemiseksi ja niiden syntymisen ehkäisemiseksi on välttämätöntä, ja sitä tehdään erilaisin keinoin yhteistyössä ihmisten kanssa.   

Julkaisu koostuu työelämän osaamisvalmiuksien kannalta aihekokonaisuuksiin ryhmitellyistä artikkeleista. Kirjoittajat  ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilöstöä, ja julkaisu on Metropolian omaa opetustuotantoa. Pääosa artikkeleista on minun ja kollegani Minnan kirjoittamia, toimitimme myös julkaisun.

Julkaisu on sisällöltään kuitenkin geneerinen johtamisosaamisen oppikirja, vaikka se kohdentuu vahvasti sosiaalialan kontekstiin ja Satu-episodien kautta vahvasti lasten ja nuorten hyvinvointityön johtamiseen. Johtamisen perusydin on läsnä, vaikka esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliset rakenteet ovat parhaillaan muutoksessa - tämä otetaan huomioon artikkeleissa.

Lähijohtaminen toteutuu kaikilla organisaation tasoilla. Julkaisussa kuvaamme myös huonoa johtamista. Kirja tähtää oppikirjana tietenkin sosiaalialan johtamisen osaamisen vahvistamiseen jo ammattiin opiskeltaessa, mutta myös täydennyskoulutuksessa. Kirjassa on paljon myös johtamiseen liittyviä esimerkkejä. Moni niistä kuvaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) toimintamalleja ja ratkaisuja. Keusote on kuuden kunnan ja 200 000 asukkaan väestöpohjan vapaaehtoinen sote-yhtymä, jonka hyviä käytäntöjä myös otetaan malliksi muualle. 

Tarvetta johtamisen kehittämiseen on paljon - niin organisaation osaamisena kuin johtajuuden osaamisena. Kirjan viimeisessä luvussa elämme vuotta 2031, kuvaamme siinä meidän käsityksen siitä, millaista johtamisen kehittymistä on tapahtunut ja mikä on tilanne kymmenen vuoden päästä esimerkiksi tiedolla johtamisen (mm. vaikuttavuuden johtaminen) tai yhteisöohjautuvan johtamisen näkökulmasta.

Lähijohtaminen sosiaalialalla - oppikirja (300 s) on maksutta ladattavissa ja painettuna tilattavissa painokustannushintaan. https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/julkaisut/lahijohtaminen-sosiaalialalla.

Sirkka Rousu, julkaisun toimittaja ja kirjoittaja

------------- 

Lisätietoa

Laitan tähän linkin myös Lastensuojelun keskusliiton johtamista käsittelevään julkaisuun 4.5.2021. https://www.lskl.fi/tiedotteet/lastensuojelun-johtamiseen-tulee-kiinnittaa-enemman-huomiota-kansallisella-tasolla/ 

Lisäksi linkki Lapsiasiavaltuutetun 16.9.2021 laajaan lausuntoon eduskunnan perustuslakivaliokunnalle eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2019 - puutteita ja kehittämisentarpeita oli paljon siis jo ennen koronapandemiaakin, mikä on lisännyt suuresti huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista.  https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_pev_lastensuojelu 

Edellisessä julkaisussani 3.12.2020 käsiteltiin onnistumisen tekijöitä lasten ja nuorten hyvinvointityössä ja lastensuojelussa. Pienimuotoisen tutkimuksen pohjalta viitoitan siinä myös johtamisen kehittämistarpeita. Metropolian julkaisu maksutta ladattavissa. Linkki myös asiaa tarkastelleeseen blogipostaukseeni.  Julkaisu Rousu 2020: Yhdessä ymmärtäen – Onnistumiseen liittyvistä tekijöistä lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa asiakkaan, työntekijän sekä johdon ja päättäjän näkökulmasta. 

Ja helmikuussa 2018 julkaistussa kirjassa kuvaan lasten ja nuorten hyvinvointipolitiikan ja lastensuojelun kehittymistä 1983 - 2018 välillä. Tämäkin on Metropolian julkaisu ja maksutta ladattavissa.  Vahva viestini tässäkin julkaisussa on yhteensovittavan johtamisen kehittämiseksi. Julkaisu Rousu 2018: Uusi lastensuojelu kehittyy monien kulttuurien ristipaineissa.

Ja väittelinkin 2007 Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitokselta lastensuojelun tuloksellisuuden arvioinnista - näkymätön tuloksellisuus näkyväksi. Väitöstutkimuksessa johtamisen näkökulma.


ps. vaikka postaan tässä blogissani nykyisin aika harvakseltaan, seuraan alan kehitystä tiiviisti. Kuntapäättäjän ja sote-päättäjän luottamustoimet verottavat paljon aikaani, ja niistä kerron silloin tällöin Valtuutettu nurmijärveltä -blogissani. Tässä viimeisin postaus 15.9. valtuuston keskustelusta koskien lasten ja nuorten hyvinvointityön resurssointia.