maanantai 24. helmikuuta 2020

Tutkimuksen esitteet saatavilla kotisivuiltani - Onnistumisen tekijätTutkimuksen esitteet on saatavilla Sirkka Rousun kotisivuilta:
  • Onnistumisen tekijät -tutkimusesitteessa on etusivulla kuvaus tutkimuksesta ja kakkossivulta löytyy tiedot tutkimuksen kolmen eri osion tiedonkeruusta kyselylinkkeineen ja QR-koodeineen: asiakkaille ja heidän läheisilleen, työntekijöille, sekä tieto kunnille ja kuntayhtymille.
  • Onnistumisen tekijät -asiakastiloihin tutustuttavaksi tarkoitettu esite, jossa linkki nimenomaan asiakaskyselyyn.
Vastausaikaahan on aina 30.4.2020 asti.


Esitteitä saa välittää sähköpostilla, some:ssa, tai tulostaa asiakkaalle mukaan kotiin vietäväksi.
En saanut muokattua enää tiedonkeruusta kertovan blogitekstin sisältöä (jokin bloggerin tekninen ongelma juuri tässä julkaisussa). Tässä linkki tähän 19.2.2020 julkaistuun tekstiin.


Kotisivuilta löytyy myös tiivistelmä sekä 21.2.2020 luentoesitys tutkimushankkeesta.

keskiviikko 19. helmikuuta 2020

Onnistumisen tekijät -tutkimuksen tiedonkeruu on käynnistynyt

Olemme aiemmissa blogeissamme kuvanneet tutkimuksen tarvetta ja toteutusta (mm. 31.12.2019 blogi). Tutkimussuunnitelmien nyt valmistuttua, pääsemme aloittamaan tiedonkeruun.  


Lastensuojelusta ja lapsiperheiden sosiaalityöstä saa puhua hyvää!  Lastensuojelutyö näyttäytyy julkisuudessa usein negatiivisena ja epäkohdat nousevat herkästi esille. Moni lapsi, nuori ja perhe kuitenkin hyötyy saadusta avusta. Millaiset asiat ovat ihmisten kokemusten mukaan tällöin merkityksellisiä? Tätä selvitämme Onnistumisen tekijät -tutkimuksessa asiakkaille ja työntekijöille suunnatuilla kyselyillä. Lisäksi haastatellaan lapsiperheiden sosiaalityöstä ja lastensuojelusta vastaavia johtajia ja päättäjiä siitä, millaista tietoa käytetään ja olisi tarpeen, kun toimintaa johdetaan ja voimavaroja kohdennetaan. Mitä tiedetään onnistumisesta?    

Tutkimuksen myötä osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun tuomalla tietoa onnistumiseen liittyvistä tekijöistä ja positiivista vastapuhetta riski- ja ongelmapuheen sijaan. Parempi tietoisuus vahvistaa luottamusta siitä, että apua kannattaa hakea ja sitä on saatavilla. Myös palveluista, tukitoimista ja resursseista päätettäessä tarvitaan tietoa onnistumiseen vaikuttavista asioista.  Tiedossa olevien puutteiden ja ongelmien korjaamisessakin on hyvä tietää, mikä tuottaa onnistumista. Sitä kannattaa vahvistaa.  


Viestinviejinä ja yhteistyökumppaneina on mukana lukuisia alan järjestöjä, kuten Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkosto, Lastensuojelun keskusliitto, Monimuotoiset perheet- verkosto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto, Pesäpuu ry, SOS-lapsikylä, Talentia ry, sekä lisäksi kuntia ja kuntayhtymiä.  - he kannustavat kohderyhmiään vastamaan kyselyyn. 


Löydät tästä blogista kyselyjen perustiedot ja linkit kahteen kyselyyn: 


  • Asiakaskyselyllä haluamme tavoittaa lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat ja heidän läheisensä. Lastensuojelulla tarkoitamme niin lapsen ja perheen tarpeiden selvittämisvaihetta, kuin avohuoltoa, sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa. Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakimuutoksella (2015) aiemmin lastensuojelun asiakkuudessa olleiden - ns.vaarantavissa kasvuoloissa olevien lasten ja nuorten asiakkuus toteutuu nykyisin lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuudessa. 
  • Työntekijäkyselyyn toivomme vastauksia lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityössä toimivilta työskentelivätpä he kunnan tai kuntayhtymän, yhdistyksen tai yrityksen työpaikoissa.
Jokainen kohderyhmään kuuluva voi vastata kyselyyn. Voit myös itse levittää kyselylinkkiä sellaiselle henkilölle, jonka tiedät olevan/ olleen lastensuojelun tai lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuudessa tai työskentelevän alalla. Kyselyn levittämisen tueksi on saatavana käsiesite ja asiakastilan pöydälle pöytäesite. Toivomme osallistumistasi kyselyyn: jokainen vastaus on tarpeellinen ja merkityksellinen! Vastausaikaa on 30.4.2020 asti.  
Ihmisten hyvät kokemukset kuuluviinkysely asiakkaille ja heidän läheisilleenKyselyn tarkoituksena on selvittää lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaan ja hänen läheisensä kokemuksia asiakkuudesta. Sinun kokemuksesi siitä, mitkä seikat ovat auttaneet sinun tai läheisesi elämäntilanteen paremmaksi tulemista, ovat tärkeitä.


Toivomme henkilökohtaisia ja omakohtaisia tarinallisia vastauksia.Asiakkuudesta on voinut kulua jo aikaa tai se voi olla vielä voimassa. Kysely tehdään nimettömänä.

Tiina Harju ja Katri Horuz vastaavat asiakkuuden näkökulmasta. Asiakaskyselyyn pääset vastaamaan tästä: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/26933/lomake.html   

Työskentely ei ole pelkkää selviytymistä - pystyn auttamaan ihmisiäkysely työntekijöille


Työntekijät näkevät työssään lasten, nuorten ja perheiden onnistumisia sekä elämäniloa. Työssä kohdataan perheitä, jotka kokevat työskentelystä olleen heille hyötyä. Näitä asioita on hyvä tuoda rohkeasti esille. 
 

Työntekijöille suunnatussa kyselyssä selvitetään työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia omassa työssä onnistumisesta sekä näkemyksiä asiakkaan onnistumisesta. Mitkä asiat auttavat työntekijän näkökulmasta asiakasta onnistumaan omassa elämässään? 
 
Parempi tietoisuus työn onnistumistekijöistä ja asiakastyön tuloksista vahvistaa luottamusta alan ammattitaitoon. Samalla onnistumisten näkyväksi tekeminen lisää työhyvinvointia sekä alan kiinnostavuutta. Kysely tehdään nimettömänä.

Johanna Stauffer ja Katriina Sysmäläinen vastaavat työntekijän näkökulmasta. Työntekijäkyselyyn pääset vastaamaan tästä: 
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/26942/lomake.html 


Mitä tietoa tarvitaan lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön johtamisessa?


Tässä osiossa kartoitetaan nykyistä tietopohjaa ja kehittämistarpeita haastattelemalla näistä palveluista vastaavien organisaatioiden johtoa ja päättäjiä sekä analysoimalla olemassa olevia johtamisen ja päätöksenteon dokumentteja.  Millaista tietoa hyödynnetään tai tarvittaisiin, kun arvioidaan asiakastyössä onnistumista ja näille palveluille asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä? 

Tapaustutkimuksen dokumenttiaineisto kerätään loppukeväästä. Sen analyysin pohjalta toteutetaan haastattelut pääosin elokuussa. Tutkimusosion organisaatiot valitaan harkinnanvaraisesti. Tavoitteena mm.väestöpohjaltaan erilaisia organisaatioita noin 10, ja muutama on jo mukana. 

Jos teidän organisaationne on kiinnostunut olemaan mukana, ota yhteyttä 30.4.2020 mennessä sirkka.rousu@metropolia.fitai puh. 040 714 5157.
Onnistumisen tekijät - tulosten julkistaminen ja tiedon levittäminen
Tutkimustulokset valmistuvat marraskuussa 2020. Kyselytutkimukset toteutuvat Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden opinnäytetöinäHaastattelujen tulokset julkaistaan yhteisessä artikkelissa, jossa pohditaan tuloksia asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon & päättäjien näkökulmista, sekä kehittämistarpeita. 

 
Opinnäytetyöt ja artikkeli julkaistaan ammattikorkeakoulujen yhteisessä tietokannassa www.theseus.fi.

Kumppaneiden kanssa tuloksista viestitään eri kanavien kautta. 
Yhteiskunnallista keskustelua tarvitaan!  
————————————  

Kirjoitamme lisää aiheesta tässä blogissa. 
Tiina Harju ja Katri Horuz, Johanna Stauffer ja Katriina Sysmäläinen sekä Sirkka Rousu